AC30

เป็นสารแร่งปฏิกิริยาทางเคมีของสี 2K โพลิยูริเทน ใช้แทนทินเนอร์ เพื่อช่วยให้สีแห้งผิวและแห้งแข็งเร็วขึ้น ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้านชิ้นงาน หรือส่งมอบงานได้เร็วขึ้น