OEM Paint

สี OEM

สีที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ ทั้งนี้ทางโรงงานผู้ผลิตสีจะสอบถามรายละเอียดกับลูกค้าถึงความต้องการและคุณสมบัติของสีที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้สีที่ผลิตออกมานั้นเหมาะสมกับกระบวนการทำงานและผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ชมสินค้า

สีอบ (Stoving Paint)

สีอบ คือ สีที่ใช้ความร้อนในการแห้งตัว โดยผู้ผลิตสีจะเป็นผู้กำหนดอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบให้ ส่วนมากอุณหภูมิที่ใช้ในการอบจะอยู่ระหว่าง 120-180 องศาเซลเซียส สีอบมีคุณสมบัติที่ดีมากในหลายๆด้าน เช่น ความเงา ความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม นอกจากนี้การใช้เวลาในการอบที่ชัดเจน ทำให้สามารถกำหนด productivity ที่แน่นอนได้

สีชุบ (Dipping Paint)

สีชุบจะเหมาะสำหรับชิ้นงานที่พ่นลำบาก สีชุบจะมีอัตราการสูญเสียน้อยกว่าสีพ่นมาก ทำให้ประหยัดต้นทุน อย่างไรก็ตามต้องมีการจัดการบ่อชุบที่เหมาะสมเพื่อคงคุณภาพของสีที่อยู่ในบ่อชุบ ข้อดีของสีชุบ คือ ประหยัดเวลา ไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากการพ่นสี